IV Głogowski Konkurs Kaligrafii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 października 2015

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych którzy, mają staranne pismo, poprawnie odtwarzają kształt liter oraz prawidłowo je łączą.

Cel:

- propagowanie idei pięknego pisania

- rozpowszechnienie umiejętności kaligraficznych

- uwrażliwienie na walory estetyczne odręcznego pisania

- ćwiczenie cierpliwości i staranności oraz poczucia estetyki

- zapoznanie z kulturą, historią, tradycją piśmiennictwa

Zadania do wykonania:

1. Napisać na kartce (liniatura może być widoczna) tekst lub jego fragment

„Miastem wolnym jest Głogów, który wśród innych wybija się sławą…Dobrobyt miasta jest znacznie powiększony i przekracza jego pierwotną wielkość, co świadczy o dużej żywotności jego mieszkańców…położenie korzystne nad Odrą, posiada ono zamek książęcy, który obecnie jest siedzibą zarządcy królewskiego. Jest drugim po Wrocławiu miastem na Śląsku.”  Kronikarz Bartłomiej Stein

2. Wykonać własny inicjał

 Kryteria oceny prac konkursowych:

- zachowanie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych,

- walory estetyczne oraz prawidłowo rozmieszczony tekst (np. zachowany margines oraz akapit),

- inicjał może zawierać ilustracje, ozdobniki oraz być stylizowany,

- do pracy powinno być dołączone oświadczenie, że praca została wykonana osobiście , i potwierdzona podpisem przez opiekuna lub nauczyciela danej placówki,

- do pracy powinno być dołączone zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, wiek, telefon autora, adres szkoły, nazwisko nauczyciela oraz zgodę na wykorzystanie wizernunku osoby biorącej udział w konkursie kaligraficznym

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Ja (imię i nazwisko rodzica) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) docelów promocyjnych muzeum.(data i podpis osoby wyrażającej zgodę)

- prace można składać w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie,

ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów, (Pracownia Edukacyjna)

Terminarz konkursu:

- nadsyłanie prac: do 30.11.2015r

- 2 etap 9.12.2015r godz.10.00 (Muzeum Archeologiczno-Historyczne)

- ogłoszenie werdyktu: 17.12.2015r

- o rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Rozstrzygnięcie konkursu:

- oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów,

- prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane,

- spośród dostarczonych prac komisja wybierze prace estetyczne, staranne oraz bez błędów

- prace, które będą wykonane starannie i poprawnie, potwierdzą w ten sposób umiejętności kaligraficzne otrzymają najwyższą ocenę, zostaną zakwalifikowane do II etapu (praktycznego), który odbędzie się w Muzeum

- organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych,

- prace z chwilą nadesłania przejdą na własność organizatorów,

- prace zgłoszeniowe na konkurs nie będą odsyłane.

dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Nagrody:

- laureaci trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe oraz ewentualnie nagrody dodatkowe

- organizator zastrzega sobie możliwość zmiany podziału nagród

organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-29
Data publikacji:2015-10-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Iżycki
Liczba odwiedzin:3036