Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności muzeum.glogow.pl

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej muzeum.glogow.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dostęp do strony lub jej funkcjonalności bez włączonego javascriptu może być utrudniony,
 • strona nie posiada określonego języka treści,
 • nie wszystkie elementy strony posiadają blok lokalizacji,
 • nie wszystkie linki są dostępne,
 • pojawiają się błędy walidacji HTML,
 • nie wszystkie materiały multimedialne są prawidłowo opisane, posiadają napisy lub audiodeskrypcję.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Lemańska.
 • E-mail: paulina.lemanska@muzeum.glogow.pl
 • Telefon: 76 834-10-81

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie
 • Adres: Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów
 • E-mail: muzeum@muzeum.glogow.pl
 • Telefon: 76 834-10-81

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

ul. Brama Brzostwoska 1, 67-200 Głogów

1. Opis specyfiki budynku.

Główna siedziba Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie znajduje się w Zamku Książąt Głogowskich, który został wpisany do rejestru zabytków pod numerem: A/2885/80/300L z dnia 25.02.1958 r., stąd muzeum ze względu na swoją specyfikę podlega ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz innym regulacjom prawnym.

2. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie składa się z kilku stref, w skład których wchodzą: pomieszczenia administracyjno-biurowe (w tym sekretariat i księgowość), pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenie socjalne, pomieszczenia gospodarcze, sale wystawowe, sala edukacyjna, biblioteka, sala konferencyjno-szkoleniowa, dziedziniec, wieża.

Przemieszczanie się osób po budynku jest regulowane przez portiernię, która znajduje się przy wejściu głównym, po prawej stronie.

Do budynku Muzeum Archeologiczno-Historycznego prowadzi ogólnodostępne wejście przez szerokie drzwi zewnętrzne, otwierane manualnie od strony ul. Brama Brzostowska.

Osoby z problemami motorycznymi oraz z niepełnosprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy osób trzecich przy otwieraniu drzwi wejścia głównego.

3. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie nie posiada wind. Osoby z problemami motorycznymi oraz z niepełnosprawnością ruchową są w stanie poruszać się jedynie po poziomie parteru. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi na tym poziomie są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość, zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Z holu głównego mogą oni dostać się do niżej wymienionych stref:

 • sala edukacyjna – dostępna rozkładana platforma (podjazd),
 • biblioteka – dostępna rozkładana platforma,
 • dziedziniec – szerokie przeszklone drzwi otwierane manualnie,
 • sala konferencyjno-szkoleniowa – umieszczona jest na parterze i została wyposażona w nowoczesny sprzęt audio-wizualny oraz bogate zaplecze i klimatyzację. Jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami (podjazdy dla wózków inwalidzkich, toalety z ułatwieniem dostępu dla osób z niepełnosprawnością). Dodatkowymi udogodnieniami są także: antypoślizgowa podłoga, stonowane barwy ścian, możliwość regulacji światła oraz natężenia dźwięku, co pozwala także na stworzenie miejsc ciszy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym ze spektrum autyzmu,
 • sale wystawowe – dostępna rozkładana platforma, możliwość zwiedzania sal na poziomie parteru.

Do pomieszczeń biurowych oraz sal wystawowych (na poziomie innym niż parter) prowadzą szerokie schody z poręczami.

Istnieje możliwość dostępu do sali wystawowej znajdującej się w podziemiach zamku. Wstęp do pomieszczenia dla osób z niepełnosprawnością ruchową możliwy jest przez dodatkowe drzwi wejściowe znajdujące się w fosie. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą potrzebować pomocy osób trzecich, w postaci dostawienia rozkładanej platformy (podjazdu).

4. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie posiada rozkładane platformy dostępne na życzenie, umożliwiające przemieszczanie się osób z problemami motorycznymi oraz z niepełnosprawnością ruchową po poziomie parteru budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy sali konferencyjnej oraz na salach wystawowych.

Muzeum nie posiada informacji głosowych oraz pętl indukcyjnych.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie nie posiada parkingu w pobliżu obiektu, a tym samym nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość skorzystania z pobliskich parkingów znajdujących się w okolicy Bulwaru Nadodrzańskiego, naprzeciw Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.

W skrajnych sytuacjach (po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Muzeum) istnieje możliwość wjazdu do obiektu poprzez bramę (od strony zachodniej – od ulicy Zamkowej) i zaparkowania pojazdu na dziedzińcu obiektu. Dotyczy to samochodów osobowych lub busów o ograniczonych wymiarach (ze względu na wielkość bramy wjazdowej: max. szerokość: 240 cm, max. wysokość: 205 cm).

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Warunkiem wejścia na teren budynku muzeum z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z przestrzegania regulaminu i odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna Ośrodka Archeologiczno-Numizmatycznego w Głogowie

Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny

Oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

ul. Portowa 1C, 67-200 Głogów

1. Opis specyfiki budynku.

Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny jest Oddziałem Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Ze względu na swoją specyfikę (m.in. przechowywanie i konserwacja zabytków) wstęp do budynku jest ograniczony i podlega regulacjom wewnętrznym.

2. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek Ośrodka Archeologiczno-Numizmatycznego Oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie składa się z Pracowni Konserwatorskiej oraz Działu Archeologiczno-Numizmatycznego, do których prowadzą dwa niezależne wejścia. Do Pracowni Konserwatorskiej prowadzi wejście przez szklane, szerokie drzwi wyposażone w dzwonek, poprzedzone schodami. Do Działu Archeologiczno-Numizmatycznego prowadzi wejście przez przeszklone, szerokie drzwi wyposażone w dzwonek, poprzedzone schodami oraz podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ruch osobowy na terenie Ośrodka Archeologiczno-Numizmatycznego jest ograniczony i regulowany przez zatrudnionych tam pracowników.

3. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny posiada windę osobowo-towarową w strefie dostępnej dla wyznaczonych pracowników Działu Archeologiczno-Numizmatycznego.

Wszystkie schody i korytarze są przestronne. Korytarze nie utrudniają poruszania się na wózkach inwalidzkich.

4. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w części budynku, w której mieści się Dział Archeologiczno-Numizmatyczny. Brak platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny posiada duży plac parkingowy, bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Ze względu na bardzo ograniczoną możliwość wjazdu na teren tego obiektu przez osoby postronne parking ten zapewnia wystarczającą ilość miejsca dla osób ze szczególnymi potrzebami.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Warunkiem wejścia na teren budynku muzeum z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z przestrzegania regulaminu i odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Autor: Paulina Lemańska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2020-09-18
Data publikacji:2020-09-18
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Lemańska
Osoba wprowadzająca dokument:Informatyk_MAH
Liczba odwiedzin:4107