Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Archeologiczne

Pracownia Archeologicznych Badań Terenowych w zakresie swojej statutowej działalności zajmuje się gromadzeniem i przechowywaniem ruchomych zabytków archeologicznych oraz tworzeniem dokumentacji z przeprowadzonych badań wykopaliskowych i powierzchniowych. Zbiory archeologiczne, obecnie stanowiące ponad 36 tysięcy muzealiów, składają się z materiałów pochodzących z północno-zachodniej części Dolnego Śląska, a szczególnie ziemi głogowskiej oraz miasta Głogowa. Muzealia pozyskiwane są drogą badań archeologicznych od początku istnienia muzeum tj. od 1967 roku do chwili obecnej. Zgromadzone zbiory podlegają systematycznemu, naukowemu opracowywaniu oraz katalogowaniu. Są one świadectwem przeszłości przebadanych terenów, której początki sięgają epoki kamienia, przechodząc płynnie przez kolejne epoki i okresy dziejów ludzkości - epokę brązu, żelaza, średniowiecze, a kończąc na nowożytności.  

Do spektakularnych osiągnięć zaliczyć należy ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na następujących stanowiskach archeologicznych:

 1. W latach 1967 - 1970 przeprowadzone zostały kompleksowe badania archeologiczne na terenie budowy Huty Miedzi Głogów. W wyniku tych prac na siedemnastu stanowiskach archeologicznych (dalej stan.) odkryto między innymi rozległe ciałopalne cmentarzysko z bardzo bogatym zestawem zabytków ruchomych kultury łużyckiej z okresu halsztackiego (Żukowice, stan. 4), duże cmentarzysko ciałopalne zawierające między innymi pochówki wojowników z okresu lateńskiego (Żukowice, stan. 14), najstarsze osady słowiańskie z VI-VIII w. (Żukowice, stan. 1, 5 i 9).

 2. W latach 1976 - 1984, 1990 - 1993 oraz 1995 - 2001 przeprowadzone zostały wykopaliskowe badania archeologiczne w Głogowie na terenie Ostrowa Tumskiego (stan. 2). Ich wynikiem było odkrycie piastowskiego grodu z wczesnego średniowiecza, datowanego na okres od schyłku X w. do połowy XIII w. W trakcie prac odsłonięto i zbadano fragment wału obronnego tego obiektu, kilka poziomów konstrukcyjnych drewnianego budownictwa oraz kamienne relikty kościoła grodowego, który w XII w. pełnił już funkcję kolegiaty.

 3. W latach 1983 - 1985, 1986 - 1990 oraz 1996 - 1998 zrealizowane zostały ratownicze badania archeologiczne na stanowisku o szczególnym znaczeniu naukowym w Dobrzejowicach (stan. 2), gm. Żukowice. Odkryto w tym miejscu osadę kultury pucharów lejkowatych z okresu środkowego i późnego neolitu, cmentarzysko kurhanowe kultury ceramiki sznurowej z późnego neolitu, cmentarzysko szkieletowe kultury unietyckiej z wczesnego okresu epoki brązu, ślady osady kultury łużyckiej z epoki brązu, kurhan wczesnośredniowieczny z VII w. oraz cmentarzysko szkieletowe z XI w.

 4. W latach 1986 - 1989 przeprowadzono ratownicze badania wykopaliskowe w Głogowie na terenie budowy osiedla Piastów Śląskich, gdzie odkryto osady neolitycznych kultur kręgu naddunajskiego, kultury amfor kulistych, osady z wczesnego okresu epoki brązu, z okresu wpływów rzymskich oraz z wczesnego średniowiecza.

 5. W 1984 i 1986 r. przeprowadzono badania wykopaliskowe na osadzie przygrodowej w Obiszowie, gm. Grębocice, gdzie poza reliktami obiektów stałych oraz bogatego zbioru materiałów ruchomych odkryto zespół monet srebrnych z X w.

 6. W latach 1986 - 1990 oraz 1992 - 2004 przeprowadzone zostały systematyczne badania archeologiczne o charakterze ratowniczym na terenie Starego Miasta w Głogowie. W wyniku tych badań, poza bardzo licznym zbiorem różnorodnych zabytków ruchomych, odsłonięto relikty budownictwa drewnianego i murowanego z różnych okresów historii miasta. Do szczególnie istotnych odkryć należy zaliczyć zbadanie pozostałości budownictwa i działalności gospodarczej pochodzących z okresu tworzenia się lokacyjnej części miasta z połowy XIII w.

 7. W latach 1990 - 1991 oraz w 1993 r. przeprowadzone zostały ratownicze badania archeologiczne na kilku stanowiskach o dużej wartości naukowej, usytuowanych w strefie ochronnej Huty Miedzi Głogów. Zrealizowano wówczas wykopaliska na terenie przyszłego składowiska odpadów: Żukowice, stan. 34, 35, 36, 40, 49 i Biechów, stan. 6. Ponadto w ramach tego zadania wykonano badania na innych zagrożonych obiektach: Żukowice, stan. 47 oraz Bogomice, stan. 15. Na terenie przyszłego śmietnika odkryto kompleks osad neolitycznych kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury ceramiki wstęgowej kłutej, kultury lendzielskiej oraz kultury amfor kulistych. Ponadto odsłonięto i zbadano pozostałości osad z epoki brązu, z okresu wpływów rzymskich oraz z okresu wczesnego średniowiecza. Do szczególnych osiągnięć zaliczyć należy odkrycie osady słowiańskiej z wczesnego średniowiecza, datowanej na okres od połowy IX do połowy XI w. (Żukowice, stan. 47).

 8. W roku 1999 przeprowadzony został terenowy etap ratowniczych badań archeologicznych na terenie budowy południowej obwodnicy Głogowa, gdzie odkryto osady neolityczne kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury ceramiki wstęgowej kłutej oraz relikty osadnictwa późnośredniowiecznego (Ruszowice, Górka).

 9. W roku 1992 oraz w latach 1996 - 1997, 2001 przeprowadzono ratownicze badania wykopaliskowe na terenie Starego Miasta w Polkowicach. Podczas tych badań odkryto kilka poziomów osadniczych odpowiadających różnym okresom historycznym tego miasta, począwszy od średniowiecza od czasów nowożytnych.

 10. W latach 1997 - 2000 wykonano ratownicze badania archeologiczne na terenie Starego Miasta w Legnicy. W wyniku tych badań odkryto kilka poziomów kulturowych odpowiadających różnym okresom historycznym miasta, od średniowiecza do czasów nowożytnych.

 11. W roku 2000 r. przeprowadzono ratownicze badania wykopaliskowe na grodzisku plemiennym z wczesnego średniowiecza w Przedmościu, gdzie odkryto relikty wału obronnego oraz pozostałości zabudowy wnętrza grodu. W wyniku przeprowadzonych badań stanowisko datowano na okres od IX do XI w.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-25 08:38przez:
Opublikowano:2015-05-25 14:44przez:
Podmiot udostępniający: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Odwiedziny:15436

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.