Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Monitoring wizyjny

  

 

TEREN OBJĘTY
MONITORINGIEM WIZYJNYM

 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67 – 200 Głogów.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 76 835 88 01 lub adresem email: iodo@amt24.biz
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia na postawie 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz art. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  4. Dane osobowe udostępniane są podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (w szczególności organom ścigania) oraz firmie świadczącej usługi ochrony mienia na rzecz Administratora.
  5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni (± 2 dni).
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-04-17
Data publikacji:2019-04-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Adamczak
Liczba odwiedzin:1979