Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności muzeum.glogow.pl

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej muzeum.glogow.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

ul. Brama Brzostwoska 1, 67-200 Głogów

1. Opis specyfiki budynku.

Główna siedziba Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie znajduje się w Zamku Książąt Głogowskich, który został wpisany do rejestru zabytków pod numerem: A/2885/80/300L z dnia 25.02.1958 r., stąd muzeum ze względu na swoją specyfikę podlega ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz innym regulacjom prawnym.

2. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie składa się z kilku stref, w skład których wchodzą: pomieszczenia administracyjno-biurowe (w tym sekretariat i księgowość), pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenie socjalne, pomieszczenia gospodarcze, sale wystawowe, sala edukacyjna, biblioteka, sala konferencyjno-szkoleniowa, dziedziniec, wieża.

Przemieszczanie się osób po budynku jest regulowane przez portiernię, która znajduje się przy wejściu głównym, po prawej stronie.

Do budynku Muzeum Archeologiczno-Historycznego prowadzi ogólnodostępne wejście przez szerokie drzwi zewnętrzne, otwierane manualnie od strony ul. Brama Brzostowska.

Osoby z problemami motorycznymi oraz z niepełnosprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy osób trzecich przy otwieraniu drzwi wejścia głównego.

3. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie nie posiada wind. Osoby z problemami motorycznymi oraz z niepełnosprawnością ruchową są w stanie poruszać się jedynie po poziomie parteru. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi na tym poziomie są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość, zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Z holu głównego mogą oni dostać się do niżej wymienionych stref:

Do pomieszczeń biurowych oraz sal wystawowych (na poziomie innym niż parter) prowadzą szerokie schody z poręczami.

Istnieje możliwość dostępu do sali wystawowej znajdującej się w podziemiach zamku. Wstęp do pomieszczenia dla osób z niepełnosprawnością ruchową możliwy jest przez dodatkowe drzwi wejściowe znajdujące się w fosie. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą potrzebować pomocy osób trzecich, w postaci dostawienia rozkładanej platformy (podjazdu).

4. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie posiada rozkładane platformy dostępne na życzenie, umożliwiające przemieszczanie się osób z problemami motorycznymi oraz z niepełnosprawnością ruchową po poziomie parteru budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy sali konferencyjnej.

Muzeum nie posiada informacji głosowych oraz pętl indukcyjnych.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie nie posiada parkingu w pobliżu obiektu, a tym samym nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość skorzystania z pobliskich parkingów znajdujących się w okolicy Bulwaru Nadodrzańskiego, naprzeciw Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.

W skrajnych sytuacjach (po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Muzeum) istnieje możliwość wjazdu do obiektu poprzez bramę (od strony zachodniej – od ulicy Zamkowej) i zaparkowania pojazdu na dziedzińcu obiektu. Dotyczy to samochodów osobowych lub busów o ograniczonych wymiarach (ze względu na wielkość bramy wjazdowej: max. szerokość: 240 cm, max. wysokość: 205 cm).

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Warunkiem wejścia na teren budynku muzeum z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z przestrzegania regulaminu i odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna Ośrodka Archeologiczno-Numizmatycznego w Głogowie

Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny

Oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

ul. Portowa 1C, 67-200 Głogów

1. Opis specyfiki budynku.

Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny jest Oddziałem Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Ze względu na swoją specyfikę (m.in. przechowywanie i konserwacja zabytków) wstęp do budynku jest ograniczony i podlega regulacjom wewnętrznym.

2. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek Ośrodka Archeologiczno-Numizmatycznego Oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie składa się z Pracowni Konserwatorskiej oraz Działu Archeologiczno-Numizmatycznego, do których prowadzą dwa niezależne wejścia. Do Pracowni Konserwatorskiej prowadzi wejście przez szklane, szerokie drzwi wyposażone w dzwonek, poprzedzone schodami. Do Działu Archeologiczno-Numizmatycznego prowadzi wejście przez przeszklone, szerokie drzwi wyposażone w dzwonek, poprzedzone schodami oraz podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ruch osobowy na terenie Ośrodka Archeologiczno-Numizmatycznego jest ograniczony i regulowany przez zatrudnionych tam pracowników.

3. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny posiada windę osobowo-towarową w strefie dostępnej dla wyznaczonych pracowników Działu Archeologiczno-Numizmatycznego.

Wszystkie schody i korytarze są przestronne. Korytarze nie utrudniają poruszania się na wózkach inwalidzkich.

4. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w części budynku, w której mieści się Dział Archeologiczno-Numizmatyczny. Brak platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny posiada duży plac parkingowy, bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Ze względu na bardzo ograniczoną możliwość wjazdu na teren tego obiektu przez osoby postronne parking ten zapewnia wystarczającą ilość miejsca dla osób ze szczególnymi potrzebami.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Warunkiem wejścia na teren budynku muzeum z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z przestrzegania regulaminu i odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-19
Data publikacji:2015-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9226