VIII Głogowski Konkurs Kaligrafii

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 października 2019

Muzeum Archeologiczno-Historyczne zaprasza dzieci i młodzież do udziału w VIII Głogowskim Konkursie Kaligrafii. Na laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII podstawowych oraz uczniów klas I-IV szkół ponadpodstawowych, którzy mają staranne pismo, poprawnie odtwarzają kształt liter oraz prawidłowo je łączą.

 

Organizator konkursu:

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

 Cele konkursu:

 1. propagowanie idei pięknego pisania,

 2. rozpowszechnienie umiejętności kaligraficznych,

 3. uwrażliwienie na walory estetyczne odręcznego pisania,

 4. ćwiczenie cierpliwości i staranności oraz poczucia estetyki,

 5. zapoznanie z kulturą, historią, tradycją piśmiennictwa,

 Zadania do wykonania:

 1. Napisać na kartce (liniatura może być widoczna) tekst

  "Pomnik Dzieci Głogowskich. Idea – budowa – trwanie."

 2. Wykonać własny inicjał

 Kryteria oceny prac konkursowych:

 1. Zachowanie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.

 2. Walory estetyczne oraz prawidłowo rozmieszczony tekst (np. zachowany margines oraz akapit).

 3. Inicjał może zawierać ilustracje, ozdobniki oraz być stylizowany.

 4. Pracę należy wykonać w formacie nie mniejszym niż A4.

 5. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową, która nie była wcześniej zgłoszona do innego konkursu lub publikowana.

 6. Na odwrocie każdej pracy konkursowej należy czytelnie napisać: imię i nazwisko autora, klasę, nazwę i dane teleadresowe szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela.

 7. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć wypełnione czytelnie i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia OŚWIADCZENIE (załącznik nr 1), dostępne na stronie: www.muzeum.glogow.pl

 8. Prace można składać osobiście lub wysyłać na adres:

 9. Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie, Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów, (Pracownia Edukacyjna)

 Terminarz konkursu:

 1. Nadsyłanie prac: do 25 listopada 2019r.

 2. Ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród: 6 grudnia 2019r., godzina 12:00.

 3. O rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo na adres szkoły.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów,

 2. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane,

 3. Spośród dostarczonych prac komisja wybierze prace estetyczne, staranne oraz bez błędów,

Nagrody:

 1. Laureaci trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe oraz ewentualnie nagrody dodatkowe.

 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany podziału nagród oraz ewentualnych nagród dodatkowych.

Postanowienia końcowe:

 1. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych w konkursie.

 2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania w sposób dowolny prac w celach promujących konkurs w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie.

 4. Oświadczenie:

  • wyrażenie zgody na udział w konkursie kaligraficznym

  • przetwarzaniu danych osobowych

  • zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacją jego postanowień, stanowi integralną część niniejszego regulaminu (załącznik nr1).

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-10-21
Data publikacji:2019-10-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Iżycki
Liczba odwiedzin:2563